≡ Menu

Valanalys – Åstorps kommun – Kommunvalet 2022

Åstorps kommuns valresultat är nu klart. Här kommer mina reflektioner kring de lokala partierna som kom in i kommunfullmäktige, och resonemang kring möjliga framtida politiska styren och politiska samarbeten.

Min liberal övertygelse – Förnyelse behövs

För att förändra Åstorps kommun i en positiv riktning, är jag övertygad om att vi behöver ett nytt styre där Socialdemokraterna inte sitter med.
Gamla vanor och arbetssätt måste brytas och förvaltningarna skulle må bra av förändring.
Min bedömning är dock att det finns en risk att Socialdemokraterna lyckas med konststycket få styra i minoritet igen.
Varför tror jag detta? Låt mig resonera lite…

Jag börjar med mina reflektioner kring de lokala partierna som kom med i kommunfullmäktige i valet 2022.

Kort om de lokala partierna som tycks ha fått mandat i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är generellt ett tyst parti i Åstorps kommun. De tycks leva på gamla meriter och får sin styrka från riksorganisationen. Vad de egentligen gör på lokal nivå, förutom att hålla Socialdemokrsterna flytande, är det nog få som vet.
Med interna slitningar och ett, efter det dåliga valet, inom Socialdemokraterna kommer antagligen fler följa i tidigare lokala och missnöjda socialdemokraters spår och lämna S för V (men även till Medborgerlig Samling och Moderaterna).
Partiet fortsätter att ha 1 mandat i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har gjort ett uselt val och engagemanget falnar bland medlemmarna. Samtidigt finns det interna missnöjen kring interndemokratin. Medlemmar har på senare tid gått över till bland annat Medborgerlig Samling, Moderaterna och Vänsterpartiet.
Fler kommer att hoppa av, alternativt hitta en ny och rätt politiska hemvist.
Partiet fortsätter att ha 10 mandat i kommunfullmäktige.

Centerpartiet

Centerpartiet har på sitt senaste medlemsmöte beslutat att gå solo. De har bestämt sig för att sitta i aktiv opposition. Som jag tidigare sagt, och påpekat i egenskap som tidigare ordförande i Centerpartiet Åstorp, så ha de nu kommit till insikt att de behöver slå sig fria från Socialdemokraterna – man kan inte urskilja deras lokala politik från Socialdemokraterna, och i det lokala valet var det svårt att få ett grepp om vad deras lokalpolitik var. De har sedan tidigare svikit både liberalismen, småföretagen och jordbruket.
Deras ideologiska osäkerhet i lokalföreningen kommer antagligen leda till en lång startsträcka när det gäller att bedriva aktiv opposition, men det kommer att göra dem gott ur ett ideologiskt perspektiv.
Nu ska de jobba på sin egen identitet.
Partiet gick från 2 till 1 mandat i kommunfullmäktige.

Liberalerna

Liberalerna är ett av de mest aktiva oppositionspartierna med Åsa Holmén i spetsen som vågar ta politiska debatter och likaså skulle passa som kommunstyrelsens ordförande. Numera syns även en annan aktiv, erfaren och engagerad politiker, Jan Hennicks, inom Liberalerna organisation, vilket kan tillföra en förstärkning och tyngd för partiet.
De har dock inte förmedlat en tydlig bild av hur de avser genomdriva en liberal politik i praktiken. På lokal nivå liknar deras liberalism mer den typ av socialliberslism som Centerpartiet bedriver på riksnivå.
På lokalnivå är de duktiga på att fånga upp lokala Centerpartiets ideologiska misslyckanden.
Ur ett ideologiskt perspektiv är deras olika ställningstaganden i nämnder svåra att härleda till en liberal ideologi.
Partiet gick från 2 till 1 mandat i kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas har kämpat med att återhämta sig från tiden då de styrde tillsamman med Socialdemokraterna i Åstorp. Ett samarbeta, som likt Centerpartiet och andra partier som valt att samarbete Socialdemokraterna, kostade dem deras identitet och väljarstöd. De har idag en tydligare liberal hållning än de lokala Liberalerna.
Partiet fortsätter att ha 1 mandat i kommunfullmäktige.

Moderaterna

Moderaterna har återhämtat sig för andra året. Bedömningen är att deras ökning mer är kopplad till många åstorpbors önskan om att byta ut det socialdemokratiska styret, än till deras ställningstagande i sakfrågor och ideologi.
Många av deras ställningstagande i sakfrågor saknar, likt de lokala Liberalerna, en tydlig förankring i ideologi. Vid flera tillfällen låter de socialdemokratisk politik, kopplad till hantering av kommunal ekonomi och skatter, passera utan kritik. I bästa fall ställer man kritiska frågor, där man dock godkänner undermåliga svar från styret och socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsen. Man tar sällan sin politik hela vägen då flera av dagens toppersoner, i de lokala Moderaterna, gärna ser att man jobbar på ett sätt där vi inte skapar för stora debatter och politiska friktioner i det politiska rummet. Flera inom dagens toppskikt har fostrats och ”lärt” sig driva politik av de lokala socialdemokraterna. Och gör du inte som Socialdemokraterna säger då blir du utpekad som ett arbetsmiljöproblem och utpekad som den som ”förstör den goda stämningen”. Flera av dagens lokala moderater ställer sig bakom Socialdemokraternas aktiva arbete med att skapa ”den följsamma moderaten”.
Moderaterna behöver hitta tillbaka till en tydlig politik samt lyfta fram politiska stjärnor som Pontus Pålsson, Joakim Sandberg och Janet Norbäck som vågar och kan ta politiska debatter och har en ideologisk kompass.
Partiet ökar med 1 mandat till 7 mandat i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är det största partiet baserat på antalet röster. Precis som med Moderaterna så tycks viljan att byta ut det nuvarande styret i Åstorps kommun, varit en av de starkaste anledningarna till att många röstade på SD. För många som röstade handlade årets val inte om ideologiska eller sakfrågor – då skulle de, ur ett sakpolitiskt perspektiv, lika gärna kunnat rösta på Socialdemokraterna då de hittills nästan uteslutande drivit samma politik. Frågan är om de blir mer politiskt kreativa om de hamnar i styret.
Partiet har även, trots sin storlek, en generellt svag organisation. Både väljarbas och aktiva politiker består av en spretig blandning av ideologier som har svårt att hålla en tydlig politisk linje.
De senaste åren har det varit många avhopp och interna strider. Det tidigare topparna på lokalnivå drev en S-vänlig politik som möjliggjort att nuvarande styret (V+S+C) kunnat styra i minoritet. Efter lite interna friktioner och turbulens, som inneburit ett byte av personer, har SD numera en mer M-vänligt inställd organisation.
Dock har de inget direkt tydlig politik som i det stora hela skiljer sig från socialdemokratisk politik, förutom i invandringspolitik. På kommunalnivå ser jag egentligen inte att de tillför något ur ett ideologiskt perspektiv eller i politiska sakfrågor, dock kan de bidra med att röra om i den kommunala organisationen och därmed skapa utrymme för förnyelse.
Partiet ökar med 1 mandat till 10 mandat i kommunfullmäktige.

Generellt om politiken i Åstorps kommun

Åstorp är en stark S- och SD-kommun. Liberalism har inte varit de stora frågorna här, och likaså kan den starka närvaron av SD och deras negativa inställning till liberalism bidragit till att liberalismen fått en extra negativ klang i Åstorps kommun.
Samtidigt anser jag att de lokala borgerliga partierna (C, L, KD och M) tyvärr bedrivit en svag liberal borgerlig politik. Utifrån sett är det svårt att sätta fingret vad liberal politik skulle innebära för Åstorp i praktiken.

Resonemang kring några möjliga samarbetskonsterllationer

S+V+C (12 av 31 mandat)
Det nuvarande minoritetsstyret (S+V+C) tycks tillhöra det förgångna. C har meddelat att man avser att bedriva politik i aktiv opposition och återfinna sin identitet. Samtidigt har det funnits slitningar mellan S och C.
Konstellationen har krympt med 1 mandat.
Sannolikheten för att få till detta samarbete är låg.

S+V+L+KD (13 av 31 mandat)
Att L och KD på nytt (man har gjort det tidigare) skulle vilja styra tillsammans i minoritet med S är osannolikt. Sist tappade man både politisk identitet och förtroende hos medborgarna. Samtidigt finns det starkt uppbyggda friktioner mellan S och de nuvarande oppositionspartierna.

SD+M (17 av 31 mandat)
Att SD och M samarbetar är något vi ser alltmer. SD har för egen del en fördel i att vara det störta partiet, men en nackdel i att vara en svag, svajig och spretig organisation. Moderaterna har en fördel i att ha flera rutinerade politiker i sina led, deras svaghet är de sitter i knäet på SD, om de inte spelar sina kort rätt. Att spela sina kort rätt kan dock vara svårt då de idag inte tycks ha en tydlig ideologisk kompass, och flera av deras nuvarande toppnamn känns ideologiskt oerfarna – det är viktigare att vara till lags än att bedriva tydlig politik.
Samarbetet kommer att leda till ett inledande kaos, som dock är till nytta för förnyelsen av politiken i Åstorp. Om samarbetet gynnar medborgarna på kort sikt bedömer jag som osannolikt. På lång sikt gynnar det medborgarna då det möjliggör en förnyelse. Risken är att S kommer att stärkas, inför nästa val, av detta inledningsvis stökiga samarbete. Förhoppningsvis kommer det att leda till ett ökat intresse för liberal politik inför nästa val.
Sannolikheten för detta samarbete är stort, men det kan falla på förhandlingsproblem och SDs svajiga organisation.

S+M (17 av 31 mandat)
För en liberal person som mig är detta ett politiskt mardrömsscenario. S har absolut ambition att få sitta i styret och få behålla posten som kommunstyrelsens ordförande. Ett sådant här samarbete skulle ta död på chanserna till förnyelse. S vet hur man styr och manipulerar övriga partier och sina samarbetspartier. M, i sin nuvarande konstellation, är redan idag mycket tillmötesgående och ställer sig många gånger till lags när S så önskar.
Precis som för C och KD kommer ett sådant samarbete mellan S och M innebära att M gräver sin egen grav. Det skulle upplevas som ett enormt svek av de medborgare valt att rösta på M. S ställer gärna upp och överräcker spaden. Man kan bara hoppas att M har förnuft nog att hålla sig borta från detta samarbete, men med befintliga personer Ms toppskikt och en haltande intern demokratin är detta en högst troligt utfall.

Detta är ett mardrömsscenario, ur ett liberalt politiskt perspektiv. Ett sådant samarbete skulle medföra ytterligare 4 år av den politik som Socialdemokraterna lyckats genomdriva under 4 år i minoritetsstyre.

En positiv aspekt, ur ett politiskt liberalt perspektiv, med detta är att det, på lång sikt (4 år+), skulle medföra ett uppsving för liberal politik och partierna Medborglig Samling, Liberalerna och Kristdemokraterna, vilket i sin tur skulle leda till en positiva utveckling för medborgarna.

S+SD (20 av 31 mandat)
Det är svårt att tro att detta skulle vara möjligt att förhandla fram. Men tittar man till ideologisk hemvist (kollektivistiska rörelser) och utfall i flera sakfrågor den senaste mandatperioden så skulle samarbetet högst troligt fungera. S skulle dock inte vilja vara ”det mindre partiet” i ett samarbete. Inte heller skulle S på riksnivå sanktionera ett sådant samarbete.
Denna typ av samarbete skulle inte medföra stora förändringar på lokal nivå. Det är nästan samma politik. Någon omrörning eller förnyelse skulle det inte heller leda till.

Andra intressanta konstellationer som jag inte resonerar kring, men som jag inte fördjupar mig i då de mycket liknar de konstellationer jag resonerat kring ovan:
SD+M+KD (18 av 31mandat)
SD+M+KD+L (19 av 31mandat)
M+KD+L+C (10 av 31 mandat)
S+V+L+KD (13 av 31 mandat)

Det var några reflektioner. Oavsett hur resultatet blir efter årets politiska förhandlingar så tror jag inte att det kommer att leda till stora förändringar på kort sikt. Mycket av politiken, från S till M, liknar varandra i Åstorps kommun. Min förhoppning, och ambition, är att den liberala politiken kommer att få ett uppsving när man ser den politiska resultatlösheten de närmsta 4 åren. Det kommer dock att krävas ett aktivt arbete från de liberala partierna, Medborgerlig Samling, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet (om C nu lyckas hitta tillbaka).

Med vänlig hälsning,
Ulf Liljankoski

Möllan i Perslund, Åstorp, Åstorps kommun. Foto: Ulf Liljankoski.
{ 0 comments… add one }

Leave a Reply